به سایت شرکت راصد صنعت توسعه خوش آمدید


Deprecated: تابع _register_controls از نگارش 3.1.0 منسوخ شده است! به جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in C:\inetpub\wwwroot\wp-includes\functions.php on line 5453

Deprecated: تابع _register_controls از نگارش 3.1.0 منسوخ شده است! به جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in C:\inetpub\wwwroot\wp-includes\functions.php on line 5453

Deprecated: تابع _register_controls از نگارش 3.1.0 منسوخ شده است! به جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in C:\inetpub\wwwroot\wp-includes\functions.php on line 5453

Deprecated: تابع _register_controls از نگارش 3.1.0 منسوخ شده است! به جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in C:\inetpub\wwwroot\wp-includes\functions.php on line 5453

Carousel Post Element


Deprecated: تابع _register_controls از نگارش 3.1.0 منسوخ شده است! به جای آن از Elementor\Controls_Stack::register_controls() استفاده نمایید. in C:\inetpub\wwwroot\wp-includes\functions.php on line 5453
آیین تودیع و معارفه مدیرعامل سابق و جدید شرکت راصد صنعت توسعه برگزار شد

آیین تودیع و معارفه مدیرعامل سابق و جدید شرکت راصد صنعت توسعه برگزار شد

مراسم‌ جشن دهه ولایت و امامت در شرکت راصد صنعت توسعه برگزار شد

مراسم‌ جشن دهه ولایت و امامت در شرکت راصد صنعت توسعه برگزار شد

حضور خدام رضوی در بین پرسنل شرکت راصد صنعت توسعه

حضور خدام رضوی در بین پرسنل شرکت راصد صنعت توسعه

ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی برگزار شد

ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی برگزار شد

حضور نیشکر در دل نفت با ساخت الکتروپمپ‌ و قطعات صنعتی

حضور نیشکر در دل نفت با ساخت الکتروپمپ‌ و قطعات صنعتی

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان  بهمن 1401

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان بهمن 1401

آیین تودیع و معارفه مدیرعامل سابق و جدید شرکت راصد صنعت توسعه برگزار شد

آیین تودیع و معارفه مدیرعامل سابق و جدید شرکت راصد صنعت توسعه برگزار شد

مراسم‌ جشن دهه ولایت و امامت در شرکت راصد صنعت توسعه برگزار شد

مراسم‌ جشن دهه ولایت و امامت در شرکت راصد صنعت توسعه برگزار شد

حضور خدام رضوی در بین پرسنل شرکت راصد صنعت توسعه

حضور خدام رضوی در بین پرسنل شرکت راصد صنعت توسعه

ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی برگزار شد

ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی برگزار شد

حضور نیشکر در دل نفت با ساخت الکتروپمپ‌ و قطعات صنعتی

حضور نیشکر در دل نفت با ساخت الکتروپمپ‌ و قطعات صنعتی

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان  بهمن 1401

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان بهمن 1401

آیین تودیع و معارفه مدیرعامل سابق و جدید شرکت راصد صنعت توسعه برگزار شد

آیین تودیع و معارفه مدیرعامل سابق و جدید شرکت راصد صنعت توسعه برگزار شد

مراسم‌ جشن دهه ولایت و امامت در شرکت راصد صنعت توسعه برگزار شد

مراسم‌ جشن دهه ولایت و امامت در شرکت راصد صنعت توسعه برگزار شد

حضور خدام رضوی در بین پرسنل شرکت راصد صنعت توسعه

حضور خدام رضوی در بین پرسنل شرکت راصد صنعت توسعه

ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی برگزار شد

ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی برگزار شد

حضور نیشکر در دل نفت با ساخت الکتروپمپ‌ و قطعات صنعتی

حضور نیشکر در دل نفت با ساخت الکتروپمپ‌ و قطعات صنعتی

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان  بهمن 1401

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان بهمن 1401