جهت ديدن مشخصات اين الکتروپمپ به قسمت مشخصات فني برويد ...
Model RS 900 AX
نوع الکتروپمپ
Power 250
Head 7.2
Flow 2250
Voltage 660
RPM 600
Ampere
Weight
Diameter discharge
توضیحات
نمودار عملکرد
موجود نمی باشد