جهت ديدن مشخصات اين الکتروپمپ به قسمت مشخصات فني برويد ...
Model RS 1200 MX
نوع الکتروپمپ
Power 580
Head 18
Flow 2200
Voltage 660
RPM 590
Ampere
Weight
Diameter discharge
توضیحات
نمودار عملکرد
موجود نمی باشد