جهت ديدن مشخصات اين الکتروپمپ به قسمت مشخصات فني برويد ...
Model RS 50WG SW
نوع الکتروپمپ
Power 3
Head 18.2
Flow 5
Voltage 400
RPM 2800
Ampere
Weight
Diameter discharge
توضیحات
نمودار عملکرد
موجود نمی باشد