عنوان پروژه احداث سازه و ساختمان ايستگاه پمپاژ شهيد رمضاني
کارفرما شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي
مشاور شرکت مشاورين مشاور پژ آب نگار
پیمانکار شرکت راصد صنعت توسعه
مدت اجرا 8 ماه
مبلغ پیمان 50,379,870,901 ريال
موقعیت پروژه ضلع شمالي مجموعه کانال هاي شهيد شيردم واقع در 15 کيلومتري شمال خرمشهر
هزینه عملیات اجرایی -
هزینه خرید تجهیزات -