عنوان پروژه احداث ايستگاه آبگير اصلي کشت و صنعت دعبل خزايي
کارفرما شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي
مشاور مهندسين مشاور سبز آب اروند
پیمانکار شرکت راصد صنعت توسعه
مدت اجرا 3 ماه
مبلغ پیمان -
موقعیت پروژه -
هزینه عملیات اجرایی 9000 ميليون ريال
هزینه خرید تجهیزات 15000 ميليون ريال