عنوان پروژه احداث استخر شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي
کارفرما شرکت سدادفام نيشکر
مشاور مهندسين مشاور سرانو بنياد
پیمانکار شرکت راصد صنعت توسعه
مدت اجرا 28 ماه
مبلغ پیمان -
موقعیت پروژه -
هزینه عملیات اجرایی -
هزینه خرید تجهیزات -